Contact

Contact scholen

Bezoek adres

Da Vinci Lammenschans
Betaplein 24​
2321 KS Leiden

Tel. 071-576 92 05
Mail:lammenschans@davinci-leiden.nl

Postadres

Scholengroep Leonardo da Vinci
Postbus 9032
2300 PA Leiden

​​​Schoolleiding

Dhr. i. Bergsma
ivbe@davinci-leiden.nl

Dhr. A-J. Vonk, adjunct-directeur
avon@davinci-leiden.nl

Teamleiders

Mw. I. de Man, teamleider onderbouw
idma@davinci-leiden.nl​

Mw. S. van der Horst, teamleider onderbouw
shor@davinci-leiden.nl

Dhr. F. van Helmond, teamleider bovenbouw
fhel@davinci-leiden.nl

Dhr. M. Tange, teamleider boven​bouw
mtan@davinci-leiden.nl

Teamleider ISK

Mw. M. van Driel
mvdr@davinci-leiden.nl

Decaan

Dhr. R. van Kooperen
rkoo@davinci-leiden.nl

 
Vertrouwenspersonen
 
Mw. E. Tisseur
 
Dhr. S. van Haastert
Schoolopleider​

Mw. E. Tisseur
etis@davinci-leiden.nl

Zorgcoördinator

Mw. Sneep
 
 
Sportcoördinator​

​Mw. I. van Hagen
ihag@davinci-leiden.nl


Scholengroep Leonardo da Vinci
Postbus 9032 
2300 PA Leiden


Grotere kaart weergeven