Begeleiding

​​De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Ook zorgt de school voor een adequate begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Coaches/mentoren
Alle eerste en tweede klassen van het Da Vinci College Kagerstraat hebben twee coaches. Dit zijn docenten die hiervoor een speciale scholing hebben gevolgd. We willen dat leerlingen zelf een centrale plek innemen in het onderwijs en eigenaar worden van het eigen leerproces. Meer informatie over het hoe en waarom van coaching staat in dit document: 'coachgesprekken met leerlingen'.

Tijdens de studieles leren leerlingen van de docent/coach, maar ook van elkaar.
Elke leerling heeft zijn eigen leerstrategieën ontwikkeld, en ervaart welke manieren van leren goed werken voor hem of haar.
Die ervaringen wisselen ze uit met elkaar door tips te geven.
In dit filmpje ziet u enkele leerlingen van klas 1I met hun beste tip!


De klassen in het 3e t/m 6e leerjaar hebben een mentor. De school streeft ernaar om de komende jaren ook in elke bovenbouwklas twee coaches in te zetten. De mentor/coach is verantwoordelijk voor iedere leerling in zijn klas. De coach/mentor coacht op studievorderingen en -vaardigheden (bijv. leren leren) en op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Hij signaleert zorgen/problemen bij leerlingen en begeleidt hen hierin. Als er extra zorg nodig is, overlegt hij/zij dit met de teamleider en zorgcoördinator, zodat de juiste hulp ingeschakeld kan worden.

De mentor/coach:
• speelt een belangrijke rol bij het scheppen van een prettig werkklimaat en bij het aanleren en corrigeren van gedrag;
• is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en vraagbaak voor zijn leerlingen;
• is de eerstaangewezen persoon in de school naar wie de leerling met zijn problemen, van welke aard ook, toe moet kunnen gaan;
• heeft regelmatig gesprekken met individuele leerlingen;
• regelt onder meer organisatorische zaken voor de klas en informeert de klas over schoolzaken;
• houdt de vorderingen en bijzonderheden van de individuele leerlingen bij.
 
Teamleider
De teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding van zijn afdeling. Hij geeft leiding aan de docenten in die leerjaren. Het mentoren/coaches- en docententeam komt regelmatig bijeen. Ze overleggen onder meer over
de voortgang van de studie en over de resultaten, de inzet en de specifieke leerhouding van elke leerling.
Indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft (ongeoorloofd schoolverzuim, te veel te laat komen, wangedrag e.d.) geeft, kan de teamleider passende maatregelen nemen. De teamleider is tevens voorzitter van de klassenbesprekingen en overgangsvergaderingen.

Peer Support
Leerlingen uit de derde klas begeleiden de nieuwe brugklassers vanaf de allereerste dag op school en leerlingen uit de hogere leerjaren geven vakinhoudelijke ondersteuning aan leerlingen van de onderbouw.
 
Zorgcoördinator en team van gespecialiseerde docenten
De zorgcoördinator, mevrouw M.Dorrestein (mdor@ldvleiden.nl), ondersteunt en adviseert docenten, mentoren en het managementteam bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ze houdt zich bezig met het structureren en optimaliseren van de leerlingenzorg, de gang van zaken rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en heeft contact met externe instanties, zoals JGT, Loket Passend Onderwijs, GGD, BPO/AED (zie toelichting hieronder). 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school is beschreven welke voorzieningen er zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Naast de zorgcoördinator is er een team van gespecialiseerde docenten:
een dyslexiecoördinator (mevrouw M.Gomez), faalangstcoördinator (mevrouw H. Regensburg), orthopedagoog (mevrouw C.Visser), vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders en externe hulp (BPO/AED, GGD, JGT, pluscoach). Gespecialiseerde docenten, de aan de school verbonden orthopedagoog en Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) begeleiden leerlingen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, faalangst en dyslexie. Dyslectische leerlingen worden toegewezen aan een dyslexiecoach (informatie over ons dyslexiebeleid).
 
Interne Zorg Overleg (IZO)
De school kan een beroep doen op het Interne Zorg Overleg (IZO). De IZO is een groep van in- en extern deskundigen vanuit diverse disciplines. Het IZO bespreekt met elkaar de leerlingen voor wie extra ondersteuning noodzakelijk of gewenst is. Er wordt bekeken welke weg het best bewandeld kan worden en wie daarvoor wordt ingezet. In dit overleg schuiven alle partijen aan. Voor leerlingen die langdurig extra ondersteuning krijgen, worden door de interne leerlingbegeleider en/of de BPO-er OPP’s (ontwikkelingsperspectieven) geschreven.

In de commissie zijn vertegenwoordigd:
• de zorgcoördinator, mevrouw M.Dorrestein
• de coach/mentor
• de leerplichtambtenaar
• de sociaal verpleegkundige van de GGD
• een medewerker van Jeugd Gezins Team (JGT)
• een Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er)
• een orthopedagoog, mevrouw C.Visser
• de wijkagent.
De zorgcoördinator van de school heeft regelmatig overleg met de in het IZO aanwezige deskundigen. Het team staat waar nodig de coaches/mentoren/teamleiders bij en geeft advies. De nauwe samenwerking voorkomt dat leerlingen onnodig uitvallen.
 
De jeugdgezondheidszorg op school
Op gemeenteniveau zijn specialisten op gebied van jeugdhulp binnen het Centrum Jeugd en Gezin samengebracht. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Hierin werken verschillende professionals van de kernpartners samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. In Leiden zijn zes JGT’s werkzaam. De GGD valt ook onder het Centrum Jeugd en Gezin.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen. De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl, d.w.z. de 13-14-jarigen (klas 1 en 2) en de 15-16-jarigen (klas 3 en 4). Daarnaast kan de school leerlingen aanmelden met lichamelijk en/of psychosociale problemen om te kijken welke hulp er verder nodig is; bijv. huisarts, JGT, GGZ. Verder geven zij persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.

• U en uw kind kunnen ook zelf contact opnemen met JGZ als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkelingen/of opvoeding.
• Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige (JGZ) met de docent, huisarts of andere instanties.
• Alle gesprekken met de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over gesproken zonder dat de jongere het zelf weet.
• Meer informatie kunt u vinden op de websites www.cjgleiden.nl en www.ggdhm.nl.

Begeleiding