Medezeggenschap

​Zo is de medezeggenschap georganiseerd
Het Da Vinci College Kagerstraat heeft een deelraad. Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Op deze manier hebben zij invloed op de gang van zaken op hun school. De deelraad heeft veelvuldig contact met de rector van onze school, Annick Dezitter.

Drie deelraden, één medezeggenschapsraad
Het Da Vinci College Kagerstraat heeft samen met het Da Vinci College Lammenschans en het Da Vinci College Anderstaligen één medezeggenschapsraad. Omdat de medezeggenschapsraad over zaken meedenkt die op de eigen school spelen, hebben we per school een deelraad ingesteld. Met z'n drieën vormen de deelraden de medezeggenschapsraad.

Advies of instemming
Veel besluiten die de rector van plan is om te nemen, legt zij eerst voor aan de deelraad. Dat is zij verplicht volgens de Wet op de Medezeggenschap. In deze wet staat voor welke onderwerpen dat geldt. Er staat ook in welk recht de deelraad in die situaties heeft: het recht om te adviseren of het recht om een voorgenomen besluit goed- of af te keuren. De deelraad kan ook zelf met voorstellen komen. Dat heet: ongevraagd advies uitbrengen.

Invloed uitoefenen en zorgen voor transparantie
De deelraad denkt mee over het schoolbeleid en de uitvoering ervan. Daarmee heeft de deelraad invloed op de gang van zaken op school. Deze procedure leidt bovendien tot transparantie binnen onze organisatie.

Benoeming voor drie jaar
Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de deelraad. Als er meer kandidaten zijn dan er mensen zitting kunnen nemen in de deelraad, worden er verkiezingen gehouden. In het reglement van aan- en aftreden staat welke regels van toepassing zijn.

Samenstelling deelraad Kagerstraat

​Lodewijk Meijer (voorzitter)​personeelslid
​Daisy van Alphen (secretaris)​personeelslid
​Andre van Gelder​personeelslid
​Marianne Laponderpersoneelslid
​Bertha Lie​personeelslid
Oskar de Kuijer​ouder
​Leontien Schuiling​ouder
​Marcel Terlouw​ouder
Nienke de Kuijer​leerling

Openbare vergaderingen ​
De deelraad komt elke maand bijeen en wel twee weken voor de GMR vergadert. De GMR kan adviezen en besluiten van de deelraad meenemen in zijn vergaderingen. De vergaderingen van de deelraad zijn openbaar en dus voor alle medewerkers, ouders en leerlingen van de school toegankelijk. De vergaderdata staan op deze site. Soms is een deel van de vergadering besloten. Dat is het geval als onderwerpen worden besproken die een vertrouwelijk karakter hebben.

Verslaglegging
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden tijdens de daarop volgende vergadering goedgekeurd en vervolgens op intranet gezet. Ouders en leerlingen kunnen de notulen opvragen bij de secretaris (dalh@ldvleiden.nl).
Een keer per jaar publiceert de deelraad een jaarverslag.