Medezeggenschap

​​​​​​​​​​​​Zo is de medezeggenschap georganiseerd
Het Da Vinci College Lammenschans heeft een Deelraad. Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Op deze manier hebben zij invloed op de gang van zaken op hun school. De Deelraad heeft veelvuldig contact met de directeur van onze school, Ivor Bergsma.

Drie Deelraden, één Medezeggenschapsraad
Het Da Vinci College Lammenschans heeft samen met het Da Vinci College Kagerstraat en het Da Vinci College Anderstaligen één Medezeggenschapsraad. Omdat de Medezeggenschapsraad over zaken meedenkt die op de eigen school spelen, hebben we per school een Deelraad ingesteld. Met z'n drieën vormen de Deelraden de Medezeggenschapsraad.

Advies of instemming
Veel besluiten die de directeur van plan is om te nemen, legt hij eerst voor aan de Deelraad. Dat is hij verplicht volgens de Wet op de Medezeggenschap. In deze wet staat voor welke onderwerpen dat geldt. Er staat ook in welk recht de Deelraad in die situaties heeft: het recht om te adviseren of het recht om een voorgenomen besluit goed- of af te keuren. De Deelraad kan ook zelf met voorstellen komen. Dat heet: ongevraagd advies uitbrengen of initiatiefrecht.

Invloed uitoefenen en zorgen voor transparantie
De Deelraad denkt mee over het schoolbeleid en de uitvoering ervan. Daarmee heeft de Deelraad invloed op de gang van zaken op school. Deze procedure leidt bovendien tot transparantie binnen onze organisatie.

Benoeming voor drie jaar
Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de Deelraad. Als er meer kandidaten zijn dan er mensen zitting kunnen nemen in de Deelraad, worden er verkiezingen gehouden. In het Reglement van aan- en aftreden staat welke regels van toepassing zijn.

Samenstelling Deelraad Lammenschans                  ​​

Wie?   ​​​Namens:
​Hans Wentzel (voorzitter)​Onderwijzend personeel
​Yolande Beekman (secretaris)​Onderwijzend personeel
​Ivy van Hagen​Onderwijzend personeel
​Vacant​Onderwijs ondersteunend personeel
Margret van der Helm​Ouders
Harold de Graaf​Ouders
​Mark de Jonge​Ouders
​Vacant​Leerlingen

Openbare vergaderingen
De Deelraad komt elke maand bijeen, steeds één week voor de GMR vergadert. De GMR kan adviezen en besluiten van de Deelraad meenemen in zijn vergaderingen. De vergaderingen van de Deelraad zijn openbaar en dus voor alle medewerkers, ouders en leerlingen van de school toegankelijk. De vergaderdata staan op deze site. Soms is een deel van de vergadering besloten. Dat is het geval als onderwerpen worden besproken die een vertrouwelijk karakter hebben.

​Verslaglegging
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden tijdens de daarop volgende vergadering goedgekeurd en vervolgens op het medewerkersportal gezet. Ook volgt er een kort verslag in de nieuwsbrief naar ouders en personeel. Ouders en leerlingen kunnen de notulen opvragen bij de secretaris: Y.Beekman​

Een keer per jaar publiceert de Deelraad een jaarverslag. ​​​​​​​​​​​

Documenten