Overlijden Marcel Wouter

09-03-2019

Betreft   :              overlijden Marcel Wouter

Leiden, 9 maart 2019

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Zaterdagochtend bereikte ons het trieste bericht dat onze collega Marcel Wouter is overleden. Donderdagavond voelde hij zich niet goed en is hij overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van vrijdag is zijn situatie snel verslechterd en werd duidelijk dat zijn situatie zeer ernstig was. Afgelopen nacht is hij overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner Bea en zijn kinderen Micky en Maija. Wij wensen hen veel sterkte toe met het verwerken van dit plotselinge verlies van hun partner en vader.

Marcel was sinds 2010 als docent maatschappijleer aan onze school verbonden. Hij was een gedreven docent met een grote maatschappelijke betrokkenheid. De klimaatmars, de staking binnen het onderwijs en de landelijke en plaatselijke politiek hadden in hem een warm pleitbezorger. Ook de leerlingenraad heeft hij met raad en daad bijgestaan. Het feit dat wij een uitstekende en gedreven leerlingenraad hebben is voor een groot deel aan zijn inzet te danken. Marcel was een open man met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een kloppend hart voor zijn leerlingen. Voor leerlingen, oud-leerlingen en het team van het Leonardo College is zijn overlijden een grote schok. Het verlies van Marcel vervult ons allen met diepe droefenis.

Wij willen als school de komende weken ruimte maken om stil te staan bij dit overlijden. Praktisch betekent dit dat:

1                    maandag 11 maart zullen wij in alle klassen stilstaan bij het overlijden van Marcel Wouter. Alle leerlingen worden hiervoor maandag het eerste uur op school verwacht, zie ook magister. In hoeverre wij de rest van die dag het reguliere programma volgen is nog onduidelijk. We zoeken de balans tussen ruimte maken
voor (persoonlijke) verwerking en ritme en regelmaat bieden daar waar het kan. Wel gaan we er van uit dat alle leerlingen de spullen voor de lessen voor die dag bij zich hebben;
2                     de schoolexamens voor alle klassen komen deze week te vervallen en worden een week uitgesteld. Leerlingen hebben de komende week in principe les volgens het normale rooster;
3                     de excursies naar Ieper en Lille gaan niet door;
4                     de casusweek voor klas 1 atheneum en een deel van de leerlingen van 4 atheneum gaat niet door;
5                    de excursie naar Potsdam is al onderweg en de begeleiders hebben in overleg met de leerlingen ervoor gekozen om door te reizen. In de loop van de week zullen wij kijken of zij eerder terug komen, bijvoorbeeld in verband met de uitvaart;
6             voor alle leerlingen zal persoonlijke begeleiding en zo nodig opvang zijn.

Op het moment van het schrijven van deze brief is er nog geen overleg met de nabestaanden geweest. Dat maakt dat wij terughoudend zijn met het verstrekken van nadere informatie. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk wanneer de uitvaart is en of wij als school daarbij aanwezig kunnen zijn. Ik zal op korte termijn met de familie overleggen en verwacht u hier maandag nader over te informeren. Dit zal opnieuw schriftelijk zijn (een brief per mail).

Tot slot wil ik u vragen om samen met uw kind te bespreken terughoudend te zijn met uitingen op sociale media. Op school wordt een gedenkplek ingericht, onder verantwoordelijkheid  van de leerlingenraad, waar ook een condoleanceregister komt te liggen. Zolang er nog geen overleg met de familie is geweest over wat zij op prijs stellen, willen wij u vragen deze terughoudendheid over te brengen en te respecteren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij mailen (wave@ldvleiden.nl) of bellen (06 30143238).

Namens de schoolleiding,

 

W.A. van der Veer, rector

i.a.a.        medewerkers Leonardo College

                leden Raad van Toezicht Scholengroep Leonardo da Vinci

                ​