Medezeggenschap

​Medezeggenschap op scholengroep-niveau

Personeel, ouders en leerlingen hebben invloed op het beleid van onze scholengroep en de uitvoering ervan. Ze zijn namelijk vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft het wettelijke recht om vooraf kennis te nemen van voorgenomen besluiten van het College van Bestuur en zich daarover uit te spreken. Zo'n uitspraak kan het karakter hebben van een advies of van goed- of afkeuring. Wat van toepassing is, hangt af van het onderwerp en is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap. De GMR heeft daarnaast het recht om op eigen initiatief het College van Bestuur voorstellen te doen.

Onderwerpen waarover de GMR meedenkt

De GMR denkt mee over het formatieplan, het schoolplan, het leerlingenstatuut, het ouderreglement, het excursiebeleid, de examenregeling, de vakantieregeling en zaken als het anti-rookbeleid en het beleid m.b.t. het gebruik van mobieltjes in de school.

Alle scholen vertegenwoordigd

Elke school uit onze scholengroep heeft een Medezeggenschapsraad of een Deelraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De leden van deze raden kiezen uit hun midden twee vertegenwoordigers. Die vaardigen zij af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft daardoor acht leden. Daar kunnen dus ook leerlingen onder zijn. In de huidige GMR van onze scholengroep is dat ook het geval: de Kagerstraat heeft een leerling in de GRM afgevaardigd. Leden van de GMR worden voor drie jaar benoemd. In het Reglement van aan- en aftreden staat welke regels hierbij gelden.  

Openbare vergaderingen

Elke maand vergadert de GMR. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle medewerkers, ouders en leerlingen toegankelijk. De vergaderdata staan op deze site. Soms is een deel van de vergadering besloten. Dat is het geval als onderwerpen worden besproken die een vertrouwelijk karakter hebben. Onze scholengroep heeft een eenhoofdig College van Bestuur; onze bestuurder is Hans Freitag. Hij is altijd aanwezig bij de vergaderingen van de GMR.

Verslaglegging

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen worden tijdens de daarop volgende vergadering goedgekeurd en vervolgens op intranet gezet. Ouders en leerlingen kunnen de notulen opvragen bij de secretaris. Een keer per jaar publiceert de GMR een jaarverslag.

Hoe de medezeggenschap op de scholen is geregeld vindt u terug op de schoolsites.