Klachten

​​​Klachten op school
Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, ook op een school. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat.
Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met degene die direct met de kwestie van doen heeft. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, dan wordt verwacht dat u contact opneemt met de betrokken leerkracht. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Lukt het niet in overleg met de leerkracht de klacht op te lossen dan is het goed om contact op te nemen met de directie. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het CvB (College van Bestuur) inlichten, deze zoekt dan samen met u naar een oplossing.

Interne vertrouwenspersonen
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen (tussentijds) de interne vertrouwenspersoon van de betreffende school (zie hieronder) benaderen. Deze is er voor u en bespreekt met u welke stappen u kunt ondernemen en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.

Leonardo College 
    Dhr. J. Kok (071 - 576 82 02)
    Mw. E. van Dam (071 - 576 82 02)
Da Vinci College Kagerstraat
    Dhr. M. Zweers (071 - 515 41 21)
    Mw. M.J. van der Voort (071 - 515 41 21)
Da Vinci College Lammenschans
    Dhr. S. van Haastert (071 - 576 92 05)
    Mw. E. Tisseur (071 - 576 92 05)
Da Vinci College Internationale Schakelklas (ISK)
    Mw. I. Meulens (071 - 751 75 55)

Externe Vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is door het bestuur aangesteld voor alle scholen van onze scholengroep. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Te bereiken via de GGD Hollands Midden
Secretariaat PZJ
Telefoon 088 - 308 33 42
E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Klachtenregeling
De scholengroep heeft een klachtenregeling. Als een probleem in de voorfase op schoolniveau met betrokken medewerkers (docent/mentor/teamleider en daarna eventueel rector/directeur) niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kan een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur. In de klachtenregeling is een procedure opgenomen en is te vinden bij wie de klacht kan worden ingediend en wat de vereisten zijn waaraan een klacht moet voldoen. De klachtenregeling LdV kunt u openen via onderstaande link.​