Leerlingen

​​​​​Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels kunt u terugvinden op de website van RBL www.rbl-hollandrijnland.nl​.
 
Ziekmelden
Onze scholen hanteren verschillende regels omtrent ziekmeldingen. Gaat u naar de schoolpagina hoe u uw kind dient ziek te melden.

Verzuim
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op vakantiedagen. Deze worden verdeeld in vakanties en vrije dagen. Nu komen er af en toe verzoeken binnen om extra vakantiedagen, omdat de plannen van de ouders/verzorgers niet parallel lopen met de schoolvakanties. Wij kunnen hier slechts in zeer bijzondere omstandigheden toestemming voor geven. In het geval dat ouders/verzorgers voor hun kinderen extra vakantiedagen nemen, is het standpunt van de school als volgt:​

  1. ​Als ouders/verzorgers hun kind(eren) van school houden, is dat voor hun eigen verantwoordelijkheid.​
  2. Voor de opgelopen schade in het onderwijs kunt u ons niet aansprakelijk stellen.​
  3. Als het een geval van onwettig schoolverzuim betreft zal de betreffende leerplichtambtenaar hierover worden ingelicht.
Ook de regelgeving over het schoolverlof vindt u op www.rbl-hollandrijnland.nl.

Leerlingenstatuut 
Onze scholengroep heeft een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen. Hierin is onder andere opgenomen:

  • ​wat leerlingen en docenten van elkaar mogen verwachten
  • regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen​
Het Leerlingenstatuut LdV kunt u openen via onderstaande link.​