Controller en beleidsadviseur financiën

Details

​​​​​​​​​​​​Sch​olengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit drie scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Noachstraat en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium) en Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader, ISK). Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.

In onze scholen hechten we grote waarden aan:
 • ​Talentontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum voor elke leerling en professionele ontwikkeling van de medewerker​
 • Verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming
 • Maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid
​Op elke school gelden duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat.

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een proactieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs te leveren.

Deze innovatieve scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.

Voor het Stafbureau (Kagerstraat, Leiden) zoeken wij per 1 november 2018, een talentvolle

Controller en beleidsadviseur financiën, max. 0,8 fte M/V


De afdeling financiën is belast met het ontwikkelen van het controlebeleid, de planning- en control cyclus en verricht financiële zaken.

De controller en beleidsadviseur financiën ontwikkelt het controlebeleid en de planning- en controlcyclus, houdt toezicht op de bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling en geeft leiding aan de stafafdeling.

De controller en beleidsadviseur financiën legt verantwoording af aan het College van Bestuur

Functie

 • ontwikkelt beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en administratief gebied;​
 • analyseert beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties, signaleert impact en risico’s, adviseert hierover en geeft alternatieven;
 • geeft de richtlijnen, procesbeschrijving en een model op voor de meerjaren begroting, meerjarenramingen en de jaarrekening;
 • stelt het allocatiemodel op voor de verdeling van middelen voor de scholen;
 • implementeert en optimaliseert procesverbeteringen en controleprocessen;
 • bewaakt en optimaliseert de administratieve organisatie/interne controle en de procuratieregeling;
 • bereidt de meerjaren begroting, de jaarlijkse begroting, de meerjarenramingen (leerlingenprognoses), de begrotingswijziging, de jaarrekening voor;
 • verzorgt de periodieke verantwoordingsrapportages, analyseert deze en geeft advies;
 • coördineert de financiële administratie, de facturering, het cashmanagement en liquiditeitsbeheer;
 • initieert en neemt deel in diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder nieuw- en (ver)bouw, samenwerkingsprojecten, stelt hiervoor begrotingen, calculatiemodellen en kostprijsberekeningen op en geeft advies;
 • zet een (meerjaren) investeringsplan op en onderhoudt dit;​
 • ondersteunt en adviseert het College van Bestuur en directie in financieel-economische aangelegenheden in de externe contacten;
 • treedt op als onafhankelijk adviseur van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directie ten aanzien van de (kritische) bedrijfsprocessen, beleidsmatige vraagstukken, risicomanagement, organisatieontwikkeling, integriteit, normen en waarden, houding en gedrag en cultuur.
 • stelt control plannen op, plant onderzoeken en audits naar de kwaliteit van jaarplannen, formatieplannen, (meerjaren) begrotingen, meerjarenramingen, verantwoordingsrapportages, beheerssystemen, voor- en nacalculaties, e.d.;
 • bewaakt de voortgang met betrekking tot jaarplannen, de verantwoording van integrale (beleids)producten en inkooptrajecten;
 • adviseert over (tussentijdse) investeringsaanvragen;
 • bewaakt de exploitatie van de onderwijsinstelling (o.a. loonkosten) en grijpt indien nodig in;
 • voert overleg met en adviseert de budgethouders over oplossingen met betrekking tot budget over- en budgetonderschrijding;
 • beoordeelt op basis van onderzoek de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van (voorgestelde) (beleids) producten en onderkent en analyseert (financiële) risico's;
 • toetst verantwoordingsrapportages op juistheid en volledigheid;
 • adviseert over de optimalisering van budgetbeheer en -sturing en over de inrichting van het primaire proces;
 • voert overleg met het management om op basis van audits tot verbeteringen te komen.

​Wat wij vragen

 • ​een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van financiën;
 • brede theoretische financieel-economische kennis;
 • brede kennis van de financiële wet- en regelgeving, bekostiging van het onderwijs en van het begrotingsproces binnen de onderwijsinstelling;
 • liefst ervaring met de financiën van een onderwijsorganisatie;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en in de financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
 • vaardigheid in het plannen en coördineren van de begrotings-en formatiecycluscyclus;
 • vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de begroting;
 • een medewerker die een integrale aanpak hanteert en proactief de samenwerking zoekt met collega stafmedewerkers op het gebied van personeel, facilitair en ict en met de bestuurder en de rectoren op het gebied van onderwijs;
 • iemand die kansen en risico’s ziet, weet te anticiperen op actuele ontwikkelingen die op het onderwijs afkomen en kan dit vertalen naar scenario’s die goed onderbouwd zijn en voorzien van een risicocalculatie;
 • kwaliteitsgerichtheid, stelt hoge verwachtingen aan zichzelf en zijn omgeving en kan goed omgaan met feedback;
 • een controller die werkt vanuit een professioneel kader; neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en spreekt anderen op een respectvolle manier aan op hun gedrag en handelen;
 • ondersteuning biedt bij de nieuwbouw van een van de scholen van de organisatie.
 • omgevings- en organisatiesensitiviteit: begrip voor en inzicht in de verhoudingen tussen RvT, CvB en de drie scholen;
 • een controller die in staat is heldere rapportages tijdig aan te leveren en indien nodig (ongevraagde) adviezen te geven;
 • empathisch, flexibel, ontwikkelingsgericht, proactief en creatief;
 • een professional die een duidelijk beeld heeft van de verantwoordelijkheden die bij de functie van de controller van een scholengroep horen, en daar in de praktijk ook naar handelt.​

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie startend in salarisschaal 12, (min. € 3.459,00 - max. € 5.403,00 bruto per maand bij fulltime aanstelling);
 • Een tijdelijke benoeming van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
​De Scholengroep Leonardo da Vinci is een dynamische organisatie waar het op alle scholen prettig werken is. De sfeer is ontspannen en collegiaal, maar ook professioneel waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen naast werken aan de eigen ontwikkeling belangrijk zijn. Wij bieden vele mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van kwaliteiten en talenten. Op grond van de CAO VO bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een fietsplan, bedrijfsfitness en mogelijkheden om via collectieve regelingen een ziektekostenverzekering, verzekeringen en financiële producten af te nemen.

T/m 5 september 2018 kunt u reageren op deze vacature. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor eventuele vragen over deze functie kunt u bellen of mailen met de voorzitter van het CvB, de heer H.A.T.G. Freitag, hfre@davinci-leiden.nl

Het uitgebreide functieprofiel kunt u opvragen bij mevrouw F. Bosman, personeelszaken fbos@davinci-leiden.nl​.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.
0,8
18-07-2018
Frieda Bosman
Edit this webpart to change the configuration.
Job Vacancy configuration incomplete, please specify the job title and/or the location.