Teamleider

Details

​Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit drie scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Noachstraat en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium) en Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader, ISK). Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen. 

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit. 

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet. 

In onze scholen hechten we grote waarden aan: 

  • kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum
  • Verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming
  • Maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid
​Op elke school gelden duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. 

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs leveren.

Deze innovatieve scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.

Op he​t Da Vinci College Kagerstraat ontstaat per 1 augustus 2019 een vacature voor

Teamle​ider

De te benoemen functionaris krijgt de leiding over de coaches/mentoren en docenten die lid zijn van een van de teams binnen de vestiging.  In eerste instantie zal dit het team MAVO zijn, op termijn is een wisseling van teams tussen teamleiders niet uitgesloten.

Het betreft een LD-functie voor minimaal 0,8 fte, waarvan ca. 0,6 fte teamleiderschap, aangevuld met lesgevende taken.

De vacature wordt zowel intern, binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci, als extern uitgezet.

Functie-informatie/Profiel
Op elke afdeling is een team van docenten verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en de leerlingbegeleiding. Het onderwijs wordt uitgevoerd binnen de kaders van de visie en de missie van de Scholengroep Leonardo Da Vinci. Daarbinnen is aandacht voor kennis, vaardigheden en attituden. 

De teamleider geeft leiding aan een team van docenten en is met het team verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De teamleider draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding binnen de afdeling en levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs. Hij/zij onderschrijft de kernwaarden, de visie en de missie van de Scholengroep Leonardo da Vinci. Het Da Vinci College Kagerstraat wordt aangestuurd door een rector, een conrector, een manager beheer en organisatie en een middenkader van teamleiders. De teamleider functioneert onder verantwoordelijkheid van de directie van het Da Vinci College Kagerstraat en meer in het bijzonder van de rector.

Het uitgebreide competentieprofiel en de werkzaamheden van de functie teamleider is beschikbaar.

De aanstelling geldt voorlopig voor de duur van één jaar. Voor 1 mei 2020 zal het functioneren van de teamleider worden beoordeeld.

Aanbod
De Scholengroep Leonardo da Vinci  is een dynamische organisatie waar het op alle scholen prettig werken is. De sfeer is ontspannen en collegiaal. Wij bieden vele mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van kwaliteiten en talenten. Op grond van de CAO VO bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een fietsplan en mogelijkheden om via collectieve regelingen een ziektekostenverzekering, verzekeringen en financiële producten af te nemen.

Sollicitatieprocedure
Tot 10 mei 2019 kunt u reageren op deze vacature. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor nadere informatie en sollicitaties kan contact opgenomen worden met mevrouw Dezitter, rector Da Vinci College Kagerstraat, via ADEZ@davinci-leiden.nl.

Het competentieprofiel voor deze functie kunt u opvragen bij mevrouw F. Bosman, afdeling Personeelszaken, FBOS@davinci-leiden.nl.

Uit uw brief blijkt dat u belangstelling heeft voor deze functie en u licht uw belangstelling en geschiktheid toe met een motivatie. 

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in de tweede of derde week van mei 2019. Een (eventuele) tweede ronde vindt plaats in de laatste week van mei. De benoemingsadviescommissie bestaat uit de rector, de conrector, een teamleider, een docent uit het MAVO-team, een leerling uit de leerlingenraad en een lid van de deelraad.

2. Werkzaamheden 
De teamleider... 
1. Geeft leiding aan een team van docenten die betrokken zijn bij het betreffende leerjaar door onder meer: 
- het bevorderen van teamvorming door te inspireren, te coachen en het bewaken van afspraken; 
- het coachen van individuele teamleden; 
- zorg te dragen voor een evenwichtige verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden onder de teamleden; 
- het uitvoeren van het beleid t.a.v. ziekteverzuim en verzuimpreventie; 
- het voeren van ontwikkel/voortgangsgesprekken en het uitbrengen van advies aan de rector inzake beoordelingen en eventuele rechtspositionele consequenties; 
- het gebruik maken van het digitaal bekwaamheidsdossier; 
- het toezien op de naleving van de afspraken binnen het onderwijsteam en betrokkenen hierop aanspreken. 

2. Coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team en de daarbij betrokken docenten door onder meer: 
- het opstellen van teamactiviteitenplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het team beschreven staan; 
- het toezien en sturen op het behalen van voldoende resultaten van leerlingen. 
- zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs in de afdeling op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied; 
- het monitoren van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs te monitoren en daar verslag van te doen; 
- het initiëren en mede (doen) uitvoeren van voorstellen om de kwaliteit en het rendement van het onderwijs te verbeteren; 
- het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen; 
- het leggen en onderhouden van voor het onderwijs relevante contacten met externe partijen. 

3. Draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding binnen de afdeling en de totale vestiging door onder meer: 
- het opstellen van tussentijdse verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding in de afdeling; 
- het aansturen van coaches/mentoren; 
- het zorg te dragen voor de positionering van de decaan; 
- het mede zorgdragen voor de doorlopende leerlijn met aandacht voor de aansluiting van onder- en bovenbouw; 
- het zorgdragen voor een goede archivering van relevante leerlinggegevens en hierbij gebruik te maken van het elektronisch leerlingdossier in Magister; 
- het deelnemen aan teamoverstijgende overlegvormen en het managementoverleg met de directie en de daarbij horende activiteiten uit te voeren; 

4. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs in het team door onder meer: 
- het verzorgen van het onderwijs in één of meerdere vakgebieden; 
- het zorgdragen voor een veilig, prettig, uitdagend en inspirerend leef- en werkklimaat in samenspraak met de docenten, leerlingen en de schoolleiding; 
- het zorgdragen voor een heldere communicatie tussen alle betrokkenen zoals mentoren, docenten, leerlingen en hun ouders en schoolleiding.

3. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden. 
De teamleider verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijs strategische kaders en algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van het onderwijsproces en de onderwijsprogrammering. Daarnaast houdt de teamleider rekening met de algemene richtlijnen voor het teamleiderschap zoals die gelden binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci. 
De teamleider neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het onderwijsteam, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij evaluatie van het functioneren van docenten en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding. 
De teamleider is verantwoording schuldig aan een directielid, over de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de kwaliteit van de docenten en de mate waarin de uitvoeringsplannen van het onderwijsteam zijn gerealiseerd. 

4. Functie-eisen 
- HBO/WO-niveau met 2e of 1e graads lesbevoegdheid 
- Academisch werk- en denkniveau 
- Affiniteit met het MAVO-onderwijs 
- Bijhouden van de onderwijsontwikkelingen in brede zin 
- Kennis van managementtechnieken en gevoel voor bedrijfs- en sociale processen 
- Bereid en in staat om mee te werken aan de ontwikkeling van de onderwijskundige koers van de school en de uitvoering van de doelstellingen die hieruit voortvloeien 
- Een representatieve persoonlijkheid 

5. Competenties teamleider 
Om de taken van een teamleider met succes te kunnen uitvoeren, is het van belang dat op de volgende terreinen competenties in voldoende mate worden beheerst: 
- Coachend leiderschap 
- Groepsgericht leiderschap 
- Plannen en organiseren 
- Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen 
- Besluitvaardigheid 
- Visie 
- Luisteren 
- Samenwerken 
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Stressbestendigheid 
- Initiatief 
- Integriteit

Da Vinci College Kagerstraat
minimaal 0,8
19-04-2019
Frieda Bosman
Edit this webpart to change the configuration.
Job Vacancy configuration incomplete, please specify the job title and/or the location.