Ouderbeleid

 

Rol van ouders
Ouders spelen een belangrijke en onmisbare rol op onze school. Ouders en school willen immers beide het beste uit de kinderen halen. Een goede samenwerking is daarbij van groot belang. In dit document willen wij duidelijk te maken hoe en op welke terreinen die samenwerking vorm krijgt.

 

Wat kunnen ouders van ons verwachten
Ouders kunnen van de school verwachten

 • dat er binnen redelijke termijn wordt gereageerd op vragen of opmerkingen van de ouders;
 • dat de school een inspanningsverplichting heeft om de schoolloopbaan van hun kind zo succesvol mogelijk te laten zijn;
 • dat zij contact opneemt als de prestaties op school achter blijven of als er op andere terreinen zorg bestaat;
 • dat er bij ernstige overtredingen van de schoolregels door hun kind contact wordt opgenomen.

Wat verwachten wij van ouders
De school verwacht van ouders/verzorgers

 • dat zij interesse tonen voor het welbevinden en de prestaties van hun kind op school. Betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind is van grote invloed op de prestaties.
 • dat zij aanwezig zijn op de informatie-avonden en ouderspreekavonden.
 • dat zij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage betalen. Zonder die bijdrage kan de school veel nuttige, leuke en zinnige activiteiten niet bekostigen. Jaarlijks wordt aangegeven waar de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage aan wordt besteed.
 • dat zij de mentor informeren als er in de omstandigheden van hun kind belangrijke zaken spelen.
 • dat zij van ondersteuning geven bij de opvoeding van hun kind door loyaliteit aan de school en aan de schoolregels.
 • dat zij ons beleid rond alcohol, roken en drugs actief steunen (roken niet toegestaan op het schoolterrein, alcohol en drugs niet toegestaan in en om de school en bij door de school georganiseerde activiteiten).
 • dat zij toestemming geven voor alle buitenschoolse activiteiten zodat hun kind volop kan meedoen in het schoolleven.

Contacten met ouders
Op diverse momenten in het schooljaar worden contactmomenten georganiseerd. Jaarlijks is er aan het begin van het schooljaar een algemene ouderavond, waar ouders onder meer kennis kunnen maken met de mentor. Soms wordt op die avond ook specifieke informatie besproken voor bepaalde klassen is. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie verstrekt over examenzaken aan ouders van leerlingen die eindexamen gaan doen of is er een informatie-avond waarin het programma van meerdaagse excursies wordt uitgelegd.
Na het eerste rapport en na het tweede rapport organiseert de school een tafeltjes-avond waarop ouders in 10-minuten gesprekken in contact kunnen komen met de lesgevende docenten van hun kind.
In de loop van het jaar worden, afhankelijk van het schooltype en de klas, informatie-avonden georganiseerd rond een speciaal thema, zoals de vakkenpakketkeuze.
Met de mentor heeft een ouder contact als het gaat om individuele zaken die de leerling betreft. Contact met de mentor is mogelijk per email of per telefoon, ook kunnen afspraken gemaakt worden voor gesprekken op school.
Voor buitengewoon verlof moet schriftelijk toestemming gevraagd worden bij de teamleider. Die zal de aanvraag op basis van de ruimte in de Leerplichtwet bezien.
Vragen over financiƫle zaken en schoolboeken kunnen door de administratie beantwoord worden.

Dagelijkse gang van zaken
Bij ziekmeldingen verwachten wij dagelijks een melding aan school. Als de leerling weer beter is moet er een briefje worden ingeleverd, waarin de periode en reden van verzuim vermeld staat.
Bij afwezigheid van leerlingen in verband met bijvoorbeeld doktersbezoek verwachten wij vooraf een schriftelijke melding.
Als u een mentor wilt spreken kunt u in pauzetijden bellen. Efficiƫnter is het om contact per mail te leggen.

Ouderraad, medezeggenschapsraad, schoolfonds
Op het Leonardo College hebben ouders diverse mogelijkheden om zich op meer structurele manier met de school bezig te houden.
Er is een actieve ouderraad, die een aantal keer per jaar bij elkaar komt en met de directie diverse zaken bespreekt. De ouderraad organiseert zelf jaarlijks een thema-avond in november.
In de medezeggenschapsraad hebben twee ouders zitting; daarmee hebben zij directe inspraak op een aantal beleidszaken in de school.
Het schoolfonds int jaarlijks een bescheiden bedrag van ouders. Met deze gelden worden extra zaken aangeschaft die niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden. De ouders in het schoolfonds bepalen zelf waar de gelden aan besteed worden. Criteria bij de aanwending zijn onder andere duurzaamheid en het aantal leerlingen dat profijt heeft van deze bestemming.
Op onze website vindt u hierover meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u zich aan kunt melden voor deelname aan deze schoolorganen.