Ouderbijdrage

​​​Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen in Nederland goed opgeleid worden. Het volgen van voortgezet onderwijs kost geld. De kosten hiervoor zijn te verdelen in drie categorieën:

  • De eerste categorie zijn de kosten voor het lesmateriaal, het gebouw en het personeel. Dit komt voor rekening van de school die hiervoor geld ontvangt van de overheid.
  • De tweede categorie kosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn persoonlijke materialen, zoals schooltas en gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals rekenmachine, woordenboeken en atlas.
  • De derde categorie zijn de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Voor deze kosten wordt een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.
    De toelating van een leerling tot de school mag niet bepaald worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage (artikel 27, tweede lid, WVO).

Hoe wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld?
De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Voor het schooljaar 2018‑2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 115,-. Hieronder wordt aangegeven waaraan het geld besteed wordt.
Als u vragen heeft over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met de schoolleiding en/of de oudergeleding van de MR, rechtstreeks of via de Ouderraad van het Leonardo College.

Waarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt?
De vrijwillige ouderbijdrage wordt volledig ingezet voor de leerlingen van het Leonardo College, om hun schooltijd verder te verrijken. Voor de school is deze bijdrage enorm belangrijk omdat daaruit veelal juist de kosten, die voor de leerlingen het plezier in school vergroten, voldaan kunnen worden.

In onderstaande tabel is te zien hoe het geld voor schooljaar 2018‑2019 besteed zal worden:

 

OnderdeelKosten (€)
Schoolfoto*)8
Schoolfeesten*)10
Bijdrage excursies*)
(meerdaagse reizen vallen hier niet onder en worden apart verrekend)
30
Kopieertegoed leerling*)2
Bijdrage projecten, sportdagen, en dergelijke30
Bijdrage schoolkrant, ouderavonden, ouderraad, en dergelijke15
Extra leermiddelen, verzekeringen20
Totaal115

*) Deze kosten zullen afzonderlijk doorgerekend worden indien de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan maar de leerling wel gebruik maakt van het betreffende onderdeel.

Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor de wijze van betaling van (onder andere) de vrijwillige ouderbijdrage worden ouders aan het begin van het schooljaar geïnformeerd. De school maakt gebruik van een systeem, WIScollect, waarbij ouders de mogelijkheid hebben via Ideal te betalen.
Het Leonardo College begrijpt dat het niet altijd gemakkelijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Als u problemen heeft met het betalen van het gehele bedrag dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de schoolleiding. Er kan dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. Daarnaast kan vaak ook een beroep gedaan worden op gemeentelijke regelingen, die als doel hebben om alle kinderen te laten deelnemen met de schoolactiviteiten.