Vrienden van Leonardo

In 1975 hebben ouders/verzorgers van de leerlingen van het Leonardo College besloten een stichting op te richten welke tot doel had en nog steeds heeft, bevordering van het onderwijs in de ruimste zin des woords, oftewel om de school van hun kinderen van (extra) leermiddelen te voorzien waarmee een significant beter onderwijs kan worden gegeven en waarvoor de financiële bijdragen vanuit de overheid onvoldoende zijn of wel daar niet voor mogen worden aangewend.

 

De doelstelling van het schoolfonds is volgens artikel 2 van de statuten:
 
Het bevorderen van het onderwijs aan het Leonardo College, bestuurlijk samenwerkend met het Da Vinci College en voorts al wat hiermede rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door ouders van leerlingen aangevuld met een lid namens de school en indien wenselijk dan wel noodzakelijk één lid welke geen binding (meer) heeft met de school.

 

Middels een verzoek vraagt de stichting de ouders/verzorgers van leerlingen jaarlijks een bijdrage/gift te doen aan de stichting van € 35,00 per leerling. Veel ouders geven aan de oproep gelukkig gehoor en zodoende ontvangt de stichting die inmiddels de naam "Vrienden van het Leonardo" draagt jaarlijks een mooi bedrag welke zij op haar beurt aan de school ter beschikking stelt. De diverse secties binnen het Leonardo mogen telkenmale een verzoek tot aanschaf van eerder genoemde leermiddelen. Het stichtingsbestuur beoordeelt of de aanvraag voldoet binnen de stichting geldende normen en stelt vervolgens een budget voor de aanvraag ter beschikking. Tevens wordt vanuit de ontvangen gelden jaarlijks een bedrag gereserveerd om een bijdrage te leveren aan de lustrumfestiviteiten.

    
Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in bijdrage van een 14-tal smartboards, 30 woordenboeken Engels en Frans, een computer voor muzieklessen, nieuwe Bosatlassen, een televisie in de hal, meubilair in de aula, modellen voor Biologie en Natuurkunde en diverse boeken en tijdschriften voor de mediatheek. Zoals uw merkt hebben de meeste verstrekkingen een duurzaam karakter en zijn zij voor zoveel mogelijk leerlingen beschikbaar.

 

Wij vertrouwen erop ook in de toekomst op de giften van ouders te mogen blijven rekenen zodat de stichting haar meer dan welkome werk kan blijven doen.

 

Mocht u meer informatie wensen kunt u altijd contact zoeken met één van de bestuursleden welke bij de schoolleiding bekend zijn.