Ondersteuning

​​​​​​Ondersteuning leerlingen
Elke leerling beschikt over talenten die kunnen bijdragen aan het onderwijssucces en aan zelfontplooiing in algemene zin. Dit geldt voor de zeer getalenteerde leerlingen maar net zo goed voor leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning behoeven: zorgleerlingen.

Basisondersteuning in de school
Een groot gedeelte van de ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen is ingebed in de dagelijkse gang van zaken. Dat vereist dat de medewerkers van het Leonardo College zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Onze begeleiding richt zich immers op een optimale ontplooiing van iedere leerling. In deze analyse spelen mentoren en vakdocenten samen de hoofdrol. Onderwijszorg start namelijk in de klas, in het dagelijkse contact tussen docent en leerling. Daarbij heeft de mentor een belangrijk rol. Hij/zij houdt het overzicht over het functioneren en de ontwikkeling van de leerling en is contactpersoon voor leerling, ouders en collega's.
Maar behalve deze algemene ondersteuning is er ook aandacht voor specifieke hulp, gericht op specifieke ontwikkel- en leervragen van zorgleerlingen. De begeleiding van deze leerlingen begint in de maanden voorafgaande aan het eerste cursusjaar. Op grond van de aan ons aangeleverde onderwijskundige rapporten en overige rapportages stellen wij in de maand juni voor elke nieuwe brugklasser vast of bijzondere zorg of extra begeleiding gewenst is.

Leerling- en groepsbesprekingen
Gedurende het schooljaar vinden geregeld leerling- en groepsbesprekingen plaats. Daarin probeert het docententeam tot een passende aanpak voor de leerlingen of de klas te komen. Er is veel intern overleg om bij vragen over leerlingen snel adequate oplossingen voorhanden te hebben. De school kan hierbij een beroep doen op deskundigen in de school (o.a. zorgcoördinator, gedragsspecialist, schoolmaatschappelijk werker) en betrekt vanzelfsprekend de ouders bij mogelijke aanpakken.

Ondersteuning in en om de school
Het Leonardo College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Leiden: een platform van scholen die voor hun gezamenlijke zorgleerlingen een adequaat en efficiënt ondersteuningsaanbod proberen te realiseren. Vanzelfsprekend is de eigen school steeds het vertrekpunt, daar krijgt de leerling onderwijs. Maar wanneer school A een bepaalde ondersteuning niet kan geven, wordt via dit platform gekeken of de leerling niet bij school B geholpen kan worden. Het is ook denkbaar dat externe deskundigen zoals Bureau Jeugdzorg, de GGD, maatschappelijk werk hun ondersteuning op school komen geven. Een goede samenwerking met deze zgn. ketenpartners is van belang bij het realiseren van Passend Onderwijs aan leerlingen.

Het Loket Passend Onderwijs
Voor zorgvragen over een individuele leerling kan de school terecht bij het Loket Passend Onderwijs. Het loket geeft advies en is beschikbaar voor consultatie en ondersteuning aan de scholen. Dat doet het loket bij specifieke leerproblemen, gedragsproblemen, schoolverzuim en bij vragen over hulpverlening. Daarnaast levert het diagnostiek als scholen vragen hebben over extra of speciale zorg. Ook geeft het loket aan wat precies gedaan moet worden om de leerling te behouden en ondersteunt de school hierbij.


Hiernaast gaan we in op de invulling van diverse onderwerpen.